Vrouw grote wespbij (Nomada sexfasciata), Sint Pietersberg, 31 mei 2021.
Broedparasiet van Eucera longicornis en nigrescens.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!