Vrouw grote wespbij (Nomada sexfasciata), Sint Pietersberg, 31 mei 2021.
De top van tibia 3 is afgerond en heeft een rij dichte fijne haartjes.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!