Vrouw grote wespbij (Nomada sexfasciata), Sint Pietersberg, 31 mei 2021.
Nestparasiet van Eucera longicornis en nigrescens.
De onderkant kop (clypeus en labrum) steekt ver naar voren uit. De wangen zijn bij deze soort ook opvallend breed.
De laatste antennesegmenten zijn aan de bovenzijde verdonkerd.
De antenneschacht (scapus) is aan de bovenzijde zwart; de onderzijde is roodbruin.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!