Vrouw grote wespbij (Nomada sexfasciata), Sint Pietersberg, 31 mei 2021.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!