Werkster gewone steekmier (Myrmica ruginodis), Rammekenshoek, Ritthem, 12 oktober 2020.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!