Man kleigroefbij (Lasioglossum pauxillum), dijk Rammekens, 7 september 2013, det. Jan Smit.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!