Man (7,3 mm) matte bandgroefbij (Lasioglossum leucozonium), 3 september 2013, dijk Rammekens, Ritthem, det. Jan Smit.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!