Man sprinkhaandoder Tachysphex panzeri, 5 juli 2013, de Kaloot, Borssele, det. Jan Smit.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!