Vrouw kleigroefbij (Lasioglossum pauxillum), Bieschbos, 19 april 2014 (det. Jan Smit).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!